angel molina svreca  rosa cerarols

5a edició   
 
ÁN­GEL MO­LI­NA vs. SVRE­CA
 
Dissabte, 17 de Novembre de 2012  -- Església konvent de Cal Rosal 
  
5a Jornada Electrònica amb un cartell excepcional. Amb la bona gestió del col·lectiu de la comunidäd, el llistó és cada vegada més alt. Enguany al cartell hi figura un dels noms més influents de l’electrònica nacional: àngel molina, que vindrà acompanyat d’svreca, una peça més del món electrònic ja d’escala europeu. Hores abans i a l’església de gironella (culturitza't), adreçat al públic infantil, una patacada més: llibert Fortuny amb el projecte I DE COP SOL !!
 
Electròni­ca - Án­gel Mo­li­na és un dels dj’s més in­fluents de l’es­ce­na electròni­ca na­cio­nal dels úl­tims anys. Du­rant la se­va ca­rre­ra ha ac­tuat en mul­ti­tud de fes­ti­vals d’arreu del món i en una llar­ga llis­ta de clubs re­par­tits per di­fe­rents con­ti­nents, tot això de la mà de Ad­van­ced Mu­sic/Só­nar Mu­sic. Fi­del als seus orí­gens, Án­gel és co­ne­gut per la se­va gran tècni­ca i elegància en les se­ves mes­cles i per les grans do­sis d’eclec­ti­sis­me als seus sets.

Svre­ca, per al­tre ban­da, s’ha guan­yat el res­pec­te de la cri­ti­ca in­ter­na­cio­nal a tra­vés del seu se­gell Se­man­ti­ca Re­cords, que re­cent­ment ha ce­le­brat el seu cin­què aniver­sa­ri i en el que ja ha edi­tat més de 50 re­ferències. Al ma­teix tem­ps les se­ves ac­tua­cions han pas­sat ja per clubs com el Berghain/Pa­no­ra­ma Bar de Ber­lín o per fes­ti­vals com el La­birynth de Ja­pó.

00:00h - 04:00h ÁN­GEL MO­LI­NA vs. SVRE­CA

04:00h - End SA­MUEL M.
 
 
CRÒNICA
 
 
La 5a Jornada Electrònica celebrada aquest passat dissabte al konvent de cal rosal, s’ha definit com a tot un èxit, així com passar a consolidar-se per tal de seguir treballant amb propostes de primer nivell. Una nit d’autèntic club tant per la qualitat musical com per el bon ambient que va regnar durant tota la nit. 
La qualitat de la proposta i el fet de ser una estrena del projecte conjunt d’Angel Molina vs Svreca, va fer que arribés públic sibarita de tots els racons. Tant l’espai del konvent com els dos músics  van estar a l'altura per l'ocasió. Molina i Svreca van aportar noves referències, experimentació i techno contemporani, punxat i seleccionat amb una destresa excepcional, un set de més de 4 hores que va enganxar a tots els assistents de la sala. 
Samuel M, representació berguedana, per la seva banda va tancar la nit a base de techno i hard – techno, donant molt de ritme i contundència, deixant clar que el techno dels noranta encara està present i que mai passarà de moda. Des de l'organització celebrem l’èxit de la jornada i exposem el fet de que la cultura de club esdevingui a la Catalunya interior com si parléssim de Berlín, Londres o Tokio. 

El Berguedà, naturalment, també respira ! (foto adjunt: Angel Molina vs Svreca a l'hotel del konvent. Rosa Cerarols)
 
 
enllaços