LOGO

BACK 

 

AVIAFOTO

AVIALOGO

BASES DEL CONCURS DE PROPOSTES PICTÒRIQUES PEL MUR DE FORMIGÓ DEL CAMÍ SANTA MARIA D'AVIÀ

L’ajuntament d’Avià i el l’Associació Cultural Konvent crearan un programa per fer un espai públic més atractiu i donar poder als ciutadans per tal de transformar el paisatge municipal. Fomentant així la participació d’artistes en el desenvolupament del poble. Els ciutadans que ho proposin, sota una línia que marqui les bases estructurals del projecte global, podran proposar intervencions a l’entorn municipal, urbà i rural que suposin una millora estètica i/o cultural d’aquest. 

El concurs està dins el marc del projecte “aviArt” i pretén donar valor i atractiu al poble, establint una marca a l’uníson com a registre evolutiu de poble i amb consciència social des de la vesant artística i paisatgística.

FullSizeRender 18

Objecte del concurs. Donar color a un gran mur de formigó del poble.

Temàtica. Plasmar part de la memòria històrica del poble i els antics camins ramaders a través d’una obra artística. +INFO

Ubicació. El mur estarà situat al camí de Santa Maria d’Avià.

Caràcter del concurs. El concurs de propostes o projectes es desenvoluparà al nivell de concreció necessari per a l’execució, especificant, per tant, la forma, les mides exactes i tots aquells aspectes tècnics que s’hagin de tenir en compte per a la seva creació definitiva.

El concurs es dictaminarà per votació d’un jurat integrat per membres del Konvent, de l’ajuntament i el poble que votarà a través de la plataforma de participació ciutadana WEDECIDE.

Les persones que concursin (individualment o com a equip) ho faran sota pseudònim. El jurat preservarà l’anonimat dels autors durant la fase de votació popular.

L’Ajuntament d’Avià convida a participar en aquesta convocatòria tots els artistes que així ho desitgin, individualment o com a equip.

En cas que l’opció estigui proposada per un equip artístic o col·lectiu, s’haurà de designar un/a representant únic.

No podran participar en aquest concurs les persones membres del jurat i els familiars directes (parentesc de primer o segon grau de consanguinitat o afinitat) i associats dels membres del jurat.

Cada participant podrà presentar un màxim de dues propostes artístiques al concurs.

Requisits del projecte. El treball es pot presentar en qualsevol format, ha de ser una obra artística i els materials utilitzats han de ser respectuosos amb el medi ambient. Aquesta obra ha de ser pensada i feta de manera que perduri en el temps i tenir un pla de restauració factible i assumible.

Inscripció i admissió de propostes. Les persones que participin en el concurs hauran de presentar tota la documentació requerida al Registre de l’Ajuntament d’Avià.

El termini de presentació dels treballs és fins el 29/02/2016.

Els treballs es poden lliurar:

Presencialment en dies laborables, de dilluns a divendres, entre les 8.00 i les 14.30 hores.

Per correu a l’adreça: Ajuntament d’Avià, avinguda Pau Casals, 22. 08610 Avià - Barcelona.

No s’admetrà cap treball rebut amb posterioritat al termini esmentat, amb l’única excepció dels treballs remesos per correu, on es considerarà com a data d’entrada aquella en què es va fer l’enviament.

Una vegada finalitzat el termini, el secretari del concurs aixecarà acta de recepció, en la qual es reflectirà el nombre de treballs rebuts i els lemes amb què es presenten cadascuna de les obres.

Els participants rebran un rebut, justificatiu del lliurament del material, que serà necessari presentar per retirar l’obra una vegada conclòs el concurs.

 1. Documentació que s’ha de presentar. Les persones interessades en el concurs hauran de presentar a l’Ajuntament la documentació següent:
 1. SOBRE 1, que haurà de presentar-se tancat, indicant “Concurs obert de propostes pel mur de formigó del camí de Santa Maria d’Avià”, amb indicació del títol/lema de l’obra i pseudònim de l’autor/a o equip que presenta projecte. Aquest sobre 1 ha de contenir:
 • Model d’inscripció (annex 1) degudament formalitzat.
 • Fotocòpia del DNI del concursant o concursants, en cas de col·lectiu. En el cas que es presenti una persona jurídica, s’haurà d’aportar còpia de l’escriptura de constitució de l’empresa o modificació, si s’escau, inscrita en el Registre Mercantil o altre document que acrediti la constitució de l’empresa (estatuts o document fundacional).
 1. SOBRE 2 (paquet o embalatge), que haurà de presentar-se tancat i amb el títol i pseudònim (annex 2). Ha d’incloure:
 • El treball artístic amb tota la documentació gràfica explicativa del projecte que es cregui necessària per facilitar-ne la comprensió i coneixement del projecte (plànols, esbossos, dibuixos...)
 • Drets de reproducció per part de l’Ajuntament, que es reserva, com a titular dels drets d’explotació pública de l’obra i la potestat de fer rèpliques en miniatura.

       

El jurat, un cop s’obrin els sobres número 2, tindrà la potestat de requerir a qui concursa l’esmena de deficiències abans d’iniciar la primera fase del concurs. L’autor/a o autors tindran una setmana de temps per resoldre el compliment dels requisits. En cas que no sigui així, l’obra quedarà exclosa del concurs abans d’iniciar-se la primera fase.

Els projectes no seleccionats es podran retirar amb la presentació de la butlleta de lliurament durant els 15 dies següents a fer-se públics els resultats. Finalitzat aquest termini, l’Ajuntament no es responsabilitzarà de la documentació rebuda.

Pressupost de l’obra artística. Per a la realització de l’obra en el seu conjunt es preveu un pressupost màxim de 5.600,00 € euros amb el corresponent IVA, quantitat que podrà ser millorada a la baixa pels concursants. En aquesta dotació s’inclouen: el premi per l’obra guanyadora, la producció del projecte, el transport i els materials, així com els drets de reproducció per part de l’Ajuntament, que es reserva, com a titular dels drets d’explotació pública de l’obra, la potestat de fer rèpliques en miniatura.

El jurat. Estarà constituït per membres de l’ajuntament d’Avià (tres regidors) i  membres de l’Associació cultural El Konvent de Cal Rosal (dos membres) i també, el poble (aquest tindrà un percentatge del 30% en la votació a través de l’eina de participació ciutadana WEDECIDE.

Funcions del jurat. Admetre els treballs i estendre l’acta corresponent, en la qual es reflectiran les propostes rebutjades amb raonament de les causes que originin la inadmissió.

        Estudiar els treballs presentats, fer les sessions de deliberació, emetre el veredicte      del concurs en fase de jurat i estendre'n l’acta.

          Valorar i votar les propostes presentades per seleccionar-ne la guanyadora.

        Determinar que el concurs es declari desert si cap de les obres no mereix el suport         necessari.

Desenvolupament del concurs. El concurs es desenvoluparà a través d’un procés de votació de les propostes. Les propostes es classificaran amb relació a la puntuació obtinguda d’acord amb els criteris que marquen aquestes bases. Els projecte que, a criteri del jurat, obtingui més punts resultarà el projecte guanyador. Totes les decisions del jurat seran irrevocables, definitives i inapel·lables. Els criteris de selecció. En la selecció dels treballs el jurat considerarà els aspectes següents:

 • Estètica: fins a 25 punts.
 • Adequació al Contingut històric i de la ruta ramadera: fins a 25 punts.
 • Conservació i manteniment: fins a 25 punts.
 • Pressupost: fins a 25 punts.
 • Fase final del concurs. El resultat final de la votació serà la suma de tots els punts. A la vista de la suma final, el jurat elevarà a l'Ajuntament la proposta d'obra guanyadora, que serà la que hagi obtingut més punts. En acte públic organitzat per l'Ajuntament es donarà a conèixer l'obra guanyadora.
 • Causes d'exclusió. S'exclourà del concurs qualsevol proposta que incorri en alguna de les circumstàncies següents:
 • Si es lliura fora de termini.
 • Si incompleix alguna de les bases o requisits del present document.
 • Si presenta contradiccions essencials, inexactituds o aspectes incomprensibles.
 • Si no s'ajusta estrictament a les prescripcions d'anonimat o a les normes de presentació.

Les propostes excloses es reflectiran en les actes que emeti el jurat, en les quals es       raonaran les causes que n'hagin motivat el rebuig.

El premi per a la persona guanyadora del concurs és de 500eur i l'encàrrec ineludible de l'execució material de l’obra i el pagament inicial del 25% del cost del material. El pagament inicial es restarà del total del preu del contracte, ja que es considerarà inclòs dins el preu total de l'obra.

Propietat intel·lectual. L'Ajuntament adquireix els drets d’explotació pública de l’obra i de reproducció de l'obra guanyadora, amb la qual cosa quedarà facultada per utilitzar i comercialitzar la imatge de l'obra premiada sense cap cost d'ús de drets per a la institució. Ningú no podrà comercialitzar l'obra premiada sense autorització de l'Ajuntament.

Disposicions finals. Els aspectes no prevists o regulats en aquestes bases, així com la seva interpretació en cas de dubte o altres qüestions suscitades a causa del concurs, seran resolts exclusivament pel jurat i els seus acords tindran la presumpció d'interpretació autèntica de les presents bases.

La participació en aquest concurs suposa l'acceptació total i incondicional del contingut d'aquestes bases.

Els concursants es podran dirigir a l’ajuntament per si volen aclarir dubtes o interrogants abans de la presentació del/s seu/s projecte/s.

FullSizeRender 19

RULES FOR ARTIOSTICPROPOSALS ON CONCRETE WALL IN THE VILLAGE OF AVIÀ, BARCELONA. 

1. Background. This competition is within the framework of the project "aviArt" and aims to add value and appeal to the village of Avià, establishing a socially conscious brand as evolutionary record with artistic and landscaping actuations.

The council Avia and Cultural Association Konvent want to create a more attractive public space and empower citizens to transform the local landscape. Thus encouraging the participation of artists in the development of the village. Citizens may propose interventions around municipal, urban and rural improvement involving aesthetic and / or cultural it.

2. Purpose of the competition. Give life to a large concrete wall in the village. 

3. Themes. Shape part of the historical memory of the people and the old sheep trails used by ancient shepards when mooving sheep from low lands to higher lands through a work of art. MORE INFO

4. Location. The wall will be located on the road to Santa Maria Avia in Avià, 08610, Barcelona

Google 42.074424, 1.826435

5. Character of the competition. The competition proposals or projects will be developed at the level of detail necessary for the execution, specifying thus the shape, size.

The winner will be decided by vote of a jury composed of members of Konvent, the council and the people who will vote through an online site.

The contestant who (individually or as a team) will be presented under a pseudonym. The jury will preserve the anonymity of the authors during the popular vote.

6. Participants. The Council of Avia invites to participate all artists who wish to do so, individually or as a team.

During the execution of the work, the artist chosen can stay free at the residence artistic Konvent (food expenses not included to be charged at minimal costs).

If the option is proposed by a team or collective, theuy must designate a representative.

Members of the jury and relatives (kinship of first degree of consanguinity or affinity) can ́t participate in the contest. Each participant may submit a maximum of two artistic contest.

7. Requirements of the project. The work can be presented in any format, must be a work of art and the materials used must be environmentally friendly. This work must be designed and made to endure over time and have a restoration plan feasible and acceptable.

8. Registration and approval of proposals. Persons participating in the contest must submit all the required documentation to the Register of the City of Avia.

The deadline for submission of entries is on 29 February 20216.

Proposals can be submitted:

Personally on weekdays from Monday to Friday between 8.00 and 14.30.

By mail to: City Avià Avenue Pau Casals, 22 08610 Avia ­ Barcelona.

Email: Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la. the name of the competition issue We do not accept any work received after the deadline, with the exception of the works submitted by mail (depends on sending date).

Participants will receive proof of delivery of the material sent. Once the contest is finished, participants can claim back any material provided. 

9. Documents to be submitted.

a) Envelope 1 "Contest to give life to the concrete wall of the path of Santa Maria Avia", indicating the title / theme of the work and the author's pseudonym. This should contain:

Registration Form (Annex 1) duly formalized.

Photocopy of ID of contestants.

b) Envelope 2 (package or packaging) with pseudonym written on it (Appendix 2). It should include:

Artist contact details

The artistic work with all necessary details to facilitate the understanding of the project (plans, sketches, drawings ...)

A signed document giving the right to the Council of Avià to use and replicate the artistic work presented.

The jury, after opening the envelope 2, can ask the author to submit further details any.

10. Budget. Maximum of 5600 euros with the corresponding VAT. This is the maximum the council will pay for materials, transport and artistic fees. The price will be one of the factors to decide the winner.

11. The Jury. Three council members, two members of the cultural association The Konvent Cal Rosal and the citizens of Avià (with a 30% share of the vote through a citizen participation tool)

12. Duties of the jury.

Receives works, evaluates proposals, votes proposals, count citizens votes. Reject and justify rejected proposals and declare the contest void if non of the proposals is seen as appropriate.

13. Development of the competition. Proposals will be ranked under set criteria. The project with the highest score will be the winning project. All decisions of the jury will be irrevocable. In selecting the works, the jury will consider the following:

Aesthetics: up to 25 points.

Content Adaptation to local tradition (sheep trails) up to 25 points.

Maintenance and repair up to 25 points.

Budget: up to 25 points.

14. Final phase of the competition. The results of the contest will be presented in a public event organized by the City Council.

15. Causes of exclusion. If proposals are submitted after the deadline. If you breach any of the conditions or requirements of this document. If the proposals has essential contradictions, inaccuracies. If you do not strictly conform to the requirements of anonymity or presentation standards. The jury will justify any exclusion in a written document.

16. Prize. The prize for the winner of the competition is 500eur. 25% of the total cost will be payed before the work starts. This payment will be deducted from the total price of the contract paid at completion.

17. Intellectual Property. The City Council acquires the rights of public exploitation of the work and reproduction of the winning entry, thus it will be entitled to use and market the image of the winning work at no cost. The council must authorise any reproduction or use of the work.

18. Final Provisions. Unforeseen issues and interpretation of rules in case of doubt or other issues arising will be resolved exclusively by the jury.

Participation in this competition implies total and unconditional acceptance of the content of these rules.

Contestants will be able to contact the council if they wish to clarify any doubts or questions before the presentation of their projects.

Contacts: Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.   Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la. 

ANNEX 1 – INSCRIPCIÓ

CONCURS OBERT DE PROPOSTES PICTÒRIQUES PEL MUR DE FORMIGÓ DEL CAMÍ DE SANTA MARIA.

Dades personals (*) ___________________________________________amb DNI núm.__________________, que actua en nom propi (o en representació de l’equip integrat per 

_________________________________________________________________________), amb domicili

____________________________________________________________, codi postal ______________, població --------------------------------------------------------,  telèfon _____________ i adreça electrònica ------------------------------------------------.

Obra que es presenta a concurs (*)

Pseudònim:

Títol:

Assabentat/s del CONCURS OBERT DE PROPOSTES PICTÒRIQUES PEL MURDE FORMIGÓ DEL CAMÍ DE SANTA MARIA.

Manifesto/manifestem:

- Que conec/coneixem i accepto/acceptem totalment les bases que regeixen el concurs .

_________________, _______d’/de ____________________ de 20__

Signatura de la persona sol·licitant:

(*) Totes les dades requerides són obligatòries.

+ INFO I BASES CONCURS: Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la. Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

ANNEX 2 – PSEUDÒNIM I TÍTOL DE L’OBRA

CONCURS OBERT DE PROPOSTES PICTÒRIQUES PEL MUR DE FORMIGÓ DEL CAMÍ DE SANTA MARIA D’AVIÀ.

Pseudònim________________________________________________________________

Títol de l’obra______________________________________________________________

SOL·LICITO poder participar en el CONCURS OBERT DE PROPOSTES PICTÒRIQUES PEL MUR DE FORMIGÓ DEL CAMÍ DE SANTA MARIA D’AVIÀ, per això, accepto les bases que el regeixen.

_________________, _______d’/de ____________________ de 20__