LOGO

BACK 

 

AVIAFOTO

AVIALOGO

BASES DEL CONCURS DE PROPOSTES PER AL DISSENY DEL  MAPA D’AVIÀ PEL MURAL DE CERÀMICA

 

Antecedents. Aquest concurs està dins el marc del projecte “aviArt” i pretén donar valor i atractiu al poble, establint una marca a l’uníson com a registre evolutiu de poble i amb consciència social des de la vesant artística i paisatgística.

 

1. L’ajuntament d’Avià i el l’Associació Cultural el Konvent crearan un programa per fer un espai públic més atractiu i donar poder als ciutadans per tal de transformar el paisatge municipal. Fomentant així la participació d’artistes en el desenvolupament del poble. Els ciutadans que ho proposin, sota una línia que marqui les bases estructurals del projecte global, podran proposar intervencions a l’entorn municipal, urbà i rural que suposin una millora estètica i/o cultural d’aquest.

2. Objecte del concurs. Disseny d’un mural mapa d’Avià per ser plasmat en un mosaic de ceràmica en una de les parets de l’edifici de l’ajuntament.

3. Temàtica. La temàtica d’aquest projecte és l’elaboració d’un mapa d’Avià  on hi constin els punts d’interès amb nom i il·lustració, les masies del municipi amb icona i  nom, els diferents nuclis urbans, vies de comunicació, rius, aigües i les diferents rutes del municipi.

4.Ubicació. El mural estarà situat a la façana principal de l’edifici de l’ajuntament d’Avià situat a la plaça de l’Ateneu - Avinguda Pau Casals, 22

5.  Caràcter del concurs. El concurs de propostes o projectes es desenvoluparà al nivell de concreció necessari per a l’execució, especificant, per tant, la forma, les mides exactes i tots aquells aspectes tècnics que s’hagin de tenir en compte per a la seva instal·lació definitiva.

El concurs es dictaminarà per votació d’un jurat integrat per membres del Konvent i de l’ajuntament.

Les persones que concursin (individualment o com a equip) ho faran sota pseudònim. El jurat preservarà l’anonimat dels autors durant la fase de votació popular.

6. Participants. L’Ajuntament d’Avià convida a participar en aquesta convocatòria tots els artistes que així ho desitgin, individualment o com a equip.

En cas que l’opció estigui proposada per un equip artístic o col·lectiu, s’haurà de designar un/a representant únic.

No podran participar en aquest concurs les persones membres del jurat i els familiars directes (parentesc de primer o segon grau de consanguinitat o afinitat) i associats dels membres del jurat.

Cada participant podrà presentar un màxim de dues propostes artístiques al concurs.

7.Requisits del projecte. El treball serà presentat en format digital i es lliurarà al ceramista per poder fer-ne la reproducció en ceràmica. La paret on anirà  el mural serà d’uns 4x2 m aproximadament. Els formats admesos són TIFF i JPEG.

8.  Inscripció i admissió de propostes. Les persones que participin en el concurs hauran de presentar tota la documentació requerida al Registre de l’Ajuntament d’Avià.

El termini de presentació dels treballs és fins el 31/01/2016

Els treballs es poden lliurar:

 

Presencialment en dies laborables, de dilluns a divendres, entre les 8.00 i les 14.30 hores.

Per correu a l’adreça: Ajuntament d’Avià, avinguda Pau Casals, 22. 08610 Avià - Barcelona.

Per mail a les següents adreces: Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la. / Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

No s’admetrà cap treball rebut amb posterioritat al termini esmentat, amb l’única excepció dels treballs remesos per correu, on es considerarà com a data d’entrada aquella en què es va fer l’enviament.

Una vegada finalitzat el termini, el secretari del concurs aixecarà acta de recepció, en la qual es reflectirà el nombre de treballs rebuts i els lemes amb què es presenten cadascuna de les obres.

Els participants rebran un rebut, justificatiu del lliurament del material, que serà necessari presentar per retirar l’obra una vegada conclòs el concurs.

9.  Documentació que s’ha de presentar. Les persones interessades en el concurs hauran de presentar a l’Ajuntament la documentació següent:

 

a)      SOBRE 1, que haurà de presentar-se tancat, indicant “Concurs obert de propostes pel mapa mural d’Avià”, amb indicació del títol/lema de l’obra i pseudònim de l’autor/a o equip que presenta projecte. Aquest sobre 1 ha de contenir:

 1. Model d’inscripció (annex 1) degudament formalitzat.

 2. Fotocòpia del DNI del concursant o concursants, en cas de col·lectiu. En el cas que es presenti una persona jurídica, s’haurà d’aportar còpia de l’escriptura de constitució de l’empresa o modificació, si s’escau, inscrita en el Registre Mercantil o altre document que acrediti la constitució de l’empresa (estatuts o document fundacional)

 3. b)     SOBRE 2 (paquet o embalatge), que haurà de presentar-se tancat i amb el títol i pseudònim (annex 2). Ha d’incloure:

 4.  1·    El treball artístic amb tota la documentació gràfica explicativa del projecte que es cregui necessària per facilitar-ne la comprensió i coneixement del projecte (plànols, esbossos, dibuixos...)

 5.     Drets de reproducció per part de l’Ajuntament, que es reserva, com a titular dels drets d’explotació pública de l’obra i la potestat de fer rèpliques en miniatura.       

 6. El jurat, un cop s’obrin els sobres número 2, tindrà la potestat de requerir a qui concursa l’esmena de deficiències abans d’iniciar la primera fase del concurs. L’autor/a o autors tindran una setmana de temps per resoldre el compliment dels requisits. En cas que no sigui així, l’obra quedarà exclosa del concurs abans d’iniciar-se la primera fase. Els projectes no seleccionats es podran retirar amb la presentació de la butlleta de lliurament durant els 15 dies següents a fer-se públics els resultats. Finalitzat aquest termini, l’Ajuntament no es responsabilitzarà de la documentació rebuda.

  10.Pressupost del disseny del mapa. Pel disseny del mapa hi ha pressupostat un import de 300 euros corresponents al premi pel guanyador del comcurs.

  11.El jurat. Estarà constituït per membres de l’ajuntament d’Avià (secretari i regidors) i  membres de l’Associació cultural El Konvent de Cal Rosal.

  12.Funcions del jurat. Admetre els treballs i estendre l’acta corresponent, en la qual es reflectiran les propostes rebutjades amb raonament de les causes que originin la inadmissió.

  Estudiar els treballs presentats, fer les sessions de deliberació, emetre el veredicte    del concurs en fase de jurat i estendre'n l’acta.

   Valorar i votar les propostes presentades per seleccionar-ne la guanyadora.

   Determinar que el concurs es declari desert si cap de les obres no mereix el suport    necessari.

  13.Desenvolupament del concurs. El concurs es desenvoluparà a través d’un procés de votació de les propostes. Les propostes es classificaran amb relació a la puntuació obtinguda d’acord amb els criteris que marquen aquestes bases. Els projecte que, a criteri del jurat, obtingui més punts resultarà el projecte guanyador. Totes les decisions del jurat seran irrevocables, definitives i inapel·lables. Els criteris de selecció. En la selecció dels treballs el jurat considerarà els aspectes següents:

  ·         Estètica: fins a 25 punts.

  ·         Originalitat: fins a 25 punts.

  ·         Funció informativa: fins a 50 punts.

  14.Fase final del concurs. El resultat final de la votació serà la suma de tots els punts. A la vista de la suma final, el jurat elevarà a l'Ajuntament la proposta d'obra guanyadora, que serà la que hagi obtingut més punts. En acte públic organitzat per l'Ajuntament es donarà a conèixer l'obra guanyadora.

  15.Causes d'exclusió. S'exclourà del concurs qualsevol proposta que incorri en alguna de les circumstàncies següents:

  ·     Si es lliura fora de termini.

  ·     Si incompleix alguna de les bases o requisits del present document.

  · Si presenta contradiccions essencials, inexactituds o aspectes incomprensibles.

  ·     Si no s'ajusta estrictament a les prescripcions d'anonimat o a les normes de presentació.Les propostes excloses es reflectiran en les actes que emeti el jurat, en les quals es  raonaran les causes que n'hagin motivat el rebuig.

 7. Les propostes excloses es reflectiran en les actes que emeti el jurat, en les quals es  raonaran les causes que n'hagin motivat el rebuig.
 8. 16.    Premi. El premi per a la persona guanyadora del concurs és de 500 Euros i el nom i obra de l’autor plasmats en el mural de ceràmica.

 9. 17.   Propietat intel·lectual. L'Ajuntament adquireix els drets d’explotació pública de l’obra i de reproducció de l'obra guanyadora, amb la qual cosa quedarà facultada per utilitzar i comercialitzar la imatge de l'obra premiada sense cap cost d'ús de drets per a la institució. Ningú no podrà comercialitzar l'obra premiada sense autorització de l'Ajuntament.

  18.   Disposicions finals. Els aspectes no prevists o regulats en aquestes bases, així com la seva interpretació en cas de dubte o altres qüestions suscitades a causa del concurs, seran resolts exclusivament pel jurat i els seus acords tindran la presumpció d'interpretació autèntica de les presents bases.

  La participació en aquest concurs suposa l'acceptació total i incondicional del contingut d'aquestes bases.

  Els concursants es podran dirigir a l’ajuntament per si volen aclarir dubtes o interrogants abans de la presentació del/s seu/s projecte/s.

 

ANNEX 1 – INSCRIPCIÓ

 

CONCURS DE PROPOSTES PER AL DISSENY DEL MAPA D’AVIÀ PEL MURAL DE CERÀMICA.

Dades personals (*)

___________________________________________amb DNI núm. __________________, que actua en nom propi (o en representació de l’equip integrat per ___________________________________________________________), amb domicili ___________________________________________________________, codi Postal ______________, població --------------------------------------------------------, telèfon _____________ i adreça electrònica -----------------------------------.

Obra que es presenta a concurs (*)

Pseudònim:

Títol:

Assabentat/s del concurs obert de propostes pel disseny del mapa d’Avià pel mural de ceràmica,

Manifesto/manifestem:

- Que conec/coneixem i accepto/acceptem totalment les bases que regeixen el concurs .

_________________, _______d’/de ____________________ de 20__

Signatura de la persona sol·licitant:

 

(*) Totes les dades requerides són obligatòries.

+ INFO, MAPA I BASES CONCURS: Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la. Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

ANNEX 2 – PSEUDÒNIM I TÍTOL DE L’OBRA

CONCURS DE PROPOSTES PER AL DISSENY DEL MAPA D’AVIÀ PEL MURAL DE CERÀMICA.

Pseudònim______________________________________________________________

Títol de l’obra____________________________________________________________

SOL·LICITO poder participar en el Concurs de propostes per al disseny del mapa d’Avià pel mural de ceràmica, per això, accepto les bases que el regeixen.